Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro všechny kupní smlouvy (dále jen KS) uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, jímž je Jiří Vyletělek, IČ. 04571100
1.2. Uzavřením KS mezi kupujícím a prodávajícím se OP stávají její nedílnou součástí.
1.3. Uzavření KS vzniká doručením přijaté objednávky kupujícího, vygenerované z formuláře
e-shopu prodávajícího, prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
1.4. Jakékoliv změny KS musí být v písemné podobě potvrzené oběma smluvními stranami.

2. Odstoupení od KS
2.1. Kupující má právo v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku odstoupit od KS do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná o zboží upravené na přání zákazníka.
2.2. Zboží musí prodávající vrátit kupujícímu na své náklady do 14 dnů od odstoupení od KS úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
2.3. V případě odstoupení od KS vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal, do 14 dnů od odstoupení od KS, ne však dříve, než obdrží vrácené zboží od kupujícího.
2.4. Případné škody na vráceném zboží kupující započte proti vráceným peněžním prostředkům.

3. Dodací podmínky
3.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v souladu s KS.
3.2. Přepravu zboží zajišťuje prodávající sám, případně přes přepravní společnosti.
3.3. Před předáním zboží v termínu a místě dohodnutém v KS upřesní prodávající, případně přepravní společnost, čas předání s ohledem na možnosti kupujícího.
3.4. Pokud se kupující k převzetí zboží nedostaví v dohodnutém čase, je zboží na jeho náklady dopraveno zpět do sídla prodávajícího a bude mu účtováno skladné do doby písemného odstoupení od KS.

4. Ceny a platební podmínky
4.1. Ceny zboží jsou uváděny s DPH, jsou smluvní a jsou obsahem KS.
4.2. Platební podmínky jsou dle nabídky prodávajícího obsahem KS.
4.3. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení kupní ceny.

5. Záruční doba
5.1. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím.
5.2. Záruční doba činí 24 měsíců.
5.3. Dojde-li v záruční době k výměně zboží, začíná běžet záruční doba od převzetí nového zboží.

6. Reklamace
6.1. Vizuální vady a neshody počtu dodaných kusů nutno reklamovat při převzetí zboží formou zápisu stvrzeného podpisem kupujícího do kopie dodacího listu určené prodávajícímu.
6.2. Při nahlášení reklamace do 14 dnů od data prodeje, je tato řešena výměnou zboží. Náklady na dopravu hradí prodávající.
6.3. Reklamaci v záruční době vyřizuje prodávající po dohodě s kupujícím opravou, případně výměnou zboží.
6.4. Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit zaplacení kupní ceny.

7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a jejich poskytnutím přepravci k přepravě zboží objednaného kupujícím.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě KS řídí Občanským zákoníkem.
8.2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit.
8.3. Tyto OP jsou platné od 1.1.2016